NA0013 Akte van scheiding nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 7-5-1901

N: 1471   Eerste blad    Heden den zevenden Mei negentien honderd en een. ____compareerden voor mij Frederik Stuart notaris tenstandplaats Heemse, gemeente Ambt Hardenberg in te-genwoordigheid van de Edel Achtbaren Heer MeesterJoachimus Lunsingh Frima, Rechter in het KantonOmmen, woondende te Ambt Ommen,en in bijzijn vande nate noemen getuigen _____________________1 Hendrik Jan Kremer, landbouwer wonende […]

NA0012 Testament van Hendrika Boers 12-5-1897

N: 871 Heden den twaalfden mei achttienhonderdzevenen nengentig_______________________________is voor mij Frederik Stuart notaris ter standplaatsHeemse gemeente ambt Hardenberg in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen_______Hendrika Boers landbouwster wonende te StadHardenberg, weduwe van Roelof Kremer__________Welke comparante verlangende bij uitstersten wil te be-schikken, vooraf en buiten de tegenwoordigheid der ge-tuigen aan mij notaris haren uitstersten wil […]

NA0011 Akte van inventarisatie nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 3-4-1901

No 1448    Heden den derden April negentien honderd een den voormiddags om tien uren te Hardenberg, ter sterfhuize van natemelden echtelieden ten verzaake en in tegenwoordigheid van 1 Hendrik Jan Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg uit eigen hoofde en tevens als gemachtigde van Albert Kremer fabrieksarbeider wonende te Enschede, krachtens onderhandse akte van […]

RA0007 Process verbaal van voogdijbenoeming 15-7-1902

No 346 van het Rep. Op heden den 15n Juli 1902 verschenen voor ons Mr. Joachimus Lunsingh Frima, Kantonrechter te Ommen, bijgestaan door onzen Griffier Mr. Paulus Wildervanck de Blécourt, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van Aaltje, Roelof, Gerrit, Hendrika, Albertus Gerhardus, Geertje Hendrika Kremer minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van Hendrik Kremer […]

RA0006 Process verbaal van voogdijbenoeming 11-3-1902

No 124 van het Rep. Op heden den 11 den Maart 1902 verschenen voor ons Mr. Joachimus Lunsingh Frima, Kantonrechter te Ommen, bijgestaan door onzen Griffier Mr. Paulus Wildervanck de Blécourt, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van Aaltje, Roelof, Gerrit, Hendrika, Albertus Gerhardus, Geertje Hendrika Kremer minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van Hendrik […]