BSGB0001 Geboorte Ammechina Smid 21-2-1894

No 39 Op heden, den eenentwintigsten Februari achttien honderd vier en negentig, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Borger, provincie Drenthe, Haiko Smid oud drie en dertig jaar, van beroep landbouwer, wonende te Drouwenermond, in de gemeente Borger die verklaarde, dat zijn vrouw Jantje Driesman, van beroep landbouwersche den negentienden […]