NA0011 Akte van inventarisatie nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 3-4-1901

No 1448    Heden den derden April negentien honderd een den voormiddags om tien uren te Hardenberg, ter sterfhuize van natemelden echtelieden ten verzaake en in tegenwoordigheid van 1 Hendrik Jan Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg uit eigen hoofde en tevens als gemachtigde van Albert Kremer fabrieksarbeider wonende te Enschede, krachtens onderhandse akte van […]