BSGB0001 Geboorte Ammechina Smid 21-2-1894

No 39
Op heden, den eenentwintigsten Februari achttien honderd vier en negentig, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Borger, provincie Drenthe, Haiko Smid oud drie en dertig jaar, van beroep landbouwer, wonende te Drouwenermond, in de gemeente Borger die verklaarde, dat zijn vrouw Jantje Driesman, van beroep landbouwersche den negentienden dezer maand, des avonds te acht uren, ten huize van hem comparant bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk hij den voornaam gaf van Ammechina
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Hoogenberk, oud eenenvijftig jaar, van beroep veldwachter, wonende te Borger, en van Pieter Sijpkes oud eenendertig jaar, van beroep koopman, wonende te Stadskanaal, gemeente Onstwedde
En hebben comparanten, deze akte, na voorlezing, nevens mij, onderteekend.
H. Smid                    H Beuling ?
P. Sijpkes
C Hoogenberk