BSGB0003 Geboorte Klazina Gerritdiena 6-4-1901

Nommer 15
Op heden den zesden April negentien honderd en een verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Hendrik Nijzink oud drie en veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg en de tweede Gijsbertus Nijzink oud vier en dertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoote Geertje Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den vijfden dezer des voormiddags te elf ure ten zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Klazine Gerritdina
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
H Nijzink
G Nijzink