BSGB0004 Geboorte Geertje Hendrika Kremer 9-2-1900

Nommer 5
Op heden den negenden Februari negentien honderd verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Geertje Bosfink, Zijnde bij de geboorte tegenwoordig geweest oud drie en en vijftig jaren zonder beroep wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Gerrit Brand oud twee en zeventig jaren gemeentebode wonende te Stad Hardenberg en de tweede Willem Gerard Nijzink oud twee en dertig jaren kantoorbediende wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Geertje Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg, echtgenoot van Hendrik Kremer; landbouwer wonende te Stad Hardenberg “Zijnde deze door ziekte verhinderd de aangifte in persoonte doen” op den zevenden dezer des voormiddags te zeven ure ten woonhuize van gemelden Hendrik Kremer is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Geertje Hendrika
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
G Bosfink                                      W van Ittersum
G Brand
W G Nijzink