BSGB0005 Geboorte Hendrika Kremer 26-10-1896

Nommer 42
Op heden den zes en twintigsten October achttien honderd zes en negentig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud vijf en dertig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Hendrik Jan Dorman oud een en vijftig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg en de tweede Frederik Dorman oud zeven en twintig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoote Geertjen Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den eersten dezer des namiddags te negen ure ten zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Hendrika
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
H J Dorman
F Dorman