BSGB0006 Geboorte Roelof Kremer 3-4-1888

Nommer 6
Op heden den derden April achttien honderd acht en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambternaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud zeven en twintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Hendrik Stegeman oud negen en veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg en de tweede Gerrit Jan Martens oud vier en veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoot Geertjen Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den eersten dezer des namiddags te negen ure ten zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Roelof
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
J H Stegeman
G.J Martens