BSGB0007 Geboorte Albertus Gerhardus Kremer 8-1-1883

Nommer 2
Op heden den Achtsten Januari achttien honderd drie en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijkden Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud eenentwintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Gerrit Jan Martens oud negen en dertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg en de tweede Hendrik Jan Dorman oud zeven en dertig jaren Arbeider wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoot Geertjen Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den Zesden deze des voormiddags te elf ure ten Zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Albertus Gerhardus
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
G.J Martens
H.J Dorman