BSGB0008 Geboorte Aaltjen Kremer 11-11-1884

Nommer 39
Op heden den Elfden November achttien honderd vier en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud drieentwintig jaren Arbeider wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Harm Heerkes oud drie en vijftig jaren Arbeider wonende te Stad Hardenberg en de tweede Gerrit Jan Martens oud een en veertig jaren Arbeider wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard dat Zijne echtgenoot Geertjen Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den tienden deze des namiddags te half twaalf ure ten Zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Aaltjen
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
J H Heerkes
G.J Martens