BSGB0009 Geboorte Henderika Rave 22-5-1894

No 38

Op heden, den twee en twintigsten Mei
achttien honderd vier en negentig verscheen voor mij ondergetekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Coevorden, provincie Drenthe, Evert Rave oud zes en veertig jaar, van bereoep landbouwer wonende te Coevorden, in de gemeente Coevorden,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Geertien Supheert, zonder beroep, den twintigsten dezer maand, des namiddags negen uren, ten huize van hem comparant te Coevorden
bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk hij de voornaam gaf van Henderika
Deze verklaring is geschien in tegenwoordigheid Arend Brentjes, oud vijfentwintig jaar, van beroep ….beambte, wonende te Coevorden en van Gerrit Koolhof oud zeventig jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Coevorden
En hebben de comparant en de getuigen deze akte, na voorlezing, nevens mij ondertekend.
E Rave                                    …….
A Brentjes                                G Koolhof
Nadere informatie      beroep vader: landbouwer; leeftijd vader: 46; beroep moeder: zonder