BSOV0010 Overlijden Roelof Kremer 15-4-1837

Nommer 40.
Op heden de Vijftienden der maand April de jaars een duizend acht honderd zeven en dertig, des Voormiddags te zes ure compareerden voor ons Meester Diederik Jan Weerts, Burgermeester van Stad Hardenberg
Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgelijken Staat
Jan Hendrik Joosten oud Vijf en Zestig Jaren Linnenwever(?) en Berend Hendrik Harsevoort oud Zeven Dertig Jaren, Kuiper, beide ter dezer Stede woonachtig en Geburen van de Overledene
dewelke ons hebben aangegeven dat Roelof Kreemer oud Acht en Zeventig Jaren Landbouwer echtgenoot van, wijlen Hermina Valkman, zoon van Thijs Kremer en Truiten Harms, – beiden overleden en gewoond hebbende binnen deze stede..
wonende ter dezer stede op gisteren de morgens ten acht ure, in het huis staande in de Achterstraat no 93 overleden is.
Ten gevolge van welke aangave wij de Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voolezing is getekend door ons, en de Comparanten,
J H Joosten                                De Burgemeester voornoemd
B H Harsevoort                                D J Weerts