NA0010 Testament van Roelof Kremer 26-9-1894

N0. 410

Heden de zes en twintigsten September acht-
tien honderd vier en negentig is voor mij Frederik Stuart Notaris te Stand-
plaats Heemse, gemeente ambt Hardenberg, in tegen-
woordigheid van de na te noemen getuigen verschenen
Roelof Kremer landbouwer wonende te Stad
Hardenberg________________________________
Welke Comparant verlangende bij uitersten wil te
beschikken vooraf en buiten de tegenwoordigheid der
getuigen van mij Notaris zijnen uitersten wil zakelijk
heeft opgegeven naar welke opgave ik dien wil heb
doen schrijven in de volgende bewoordingen:
“Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wils-
beschikkingen”_______________________________
“Ik legateer aan mijn echtgenoot Hendrika Boers
het levenslange vruchtgebruik mijner gehele nalaten-
schap haar ontheffende van de verplichting om voor
dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen”________
Alvoorens de voorlezing van dit opstel is geschied heeft
de comparant zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordig-
heid van de getuigen opgegeven, waarna de voren-
staande uitersten wil door mij notaris aan den compa-
rant is voorgelezen na welke voorlezing door mij
notaris van de comparant is afgevraagd of het
voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop door
hem bevestiging is geantwoord, welke voorlezing, af-
vraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid
van de getuigen hebben plaats gehad.____________
De comparant is aan mij noteris bekend.__________
_____________Waarvan Akte___________________
in minuut opgemaakt is verleden te Stad Hardenberg
ten woonhuize van den comparant op dag en jaar
voorschreven in tegenwoordigheid van Hendrik Jan
Grooten notarisklerk en Jan Frederik Willering Schoenmaker
beide wonende te Stad Hardenberg, als getuigen.________
En is deze aktie onmiddelijk na voorlezing door de
getuigen en mij notaris ondertekend verklarende de com-
parant deze aktie niet mede te kunnen ondertekenen
als wordende door zwakte daarin verhinderd.

 

H J Grooten
J F Willering                                                                     F Stuart   Notaris

no 5/6 geregistreerd te Ommen
Den negenden November 1800 vier en negentig deel 5/6  folio 79 vak 5
Een blad   geen renvooi.  ontvangen voor regt drie gulden en zestig cents 3.60
De ontvanger
……………