NA0012 Testament van Hendrika Boers 12-5-1897

N: 871Heden den twaalfden mei achttienhonderdzeven
en nengentig_______________________________
is voor mij Frederik Stuart notaris ter standplaats
Heemse gemeente ambt Hardenberg in tegenwoordig
heid van na te noemen getuigen verschenen_______
Hendrika Boers landbouwster wonende te Stad
Hardenberg, weduwe van Roelof Kremer__________
Welke comparante verlangende bij uitstersten wil te be-
schikken, vooraf en buiten de tegenwoordigheid der ge-
tuigen aan mij notaris haren uitstersten wil zakelijk
heeft opgegeven, naar welke opgave ik dien wil heb
doen schrijven in de volgende bewoordingen______
“ Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste
“ in wilsbeschikkingen”__________________________
“ Ik benoem tot erfgenaam van het beschikbaar
“ geachte mijner nalatenschap mijnen bij mij inwo-
“ nenden zoon Hendrik Jan Kremer en bij voor-
“ overlijden zijnen wettige afkomelingen bij plaatsver-
“ vulling in zulks boven en behalve zijn of hun
“ wettelijk erfdeel in mijne overige nalatenschap”
Alvorens de voorlezing van dit opstel is geschied
heeft de comparante haren wil nader zakelijk in te-
gewoordigheid van de getuigen opgegeven, waarna
de vorenstaande uitersten wil door mij notaris aan
de comperante is voorgelezen, na welke voorlezing
door mij notaris aan de comparante is afgevraagd
of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, welke
vraag door haar toestemmend is beantwoord
welke voorlezing, afvraging en beantwoording mede
in tegenwoordigheid van de getuigen hebben plaats
gehad_____________________________________
De comparante is aan mij notaris bekend________
_____________Waar van akte_________________
in minuut is opgemaakt is verleden te Stad Harden-
berg , ten woonhuize van de comparante op dag
en jaar voorschreven in tegenwoordigheid van
Hendrik Jan Grootens notarisklerk wonende te Heemse
en Peter Willering schoenmaker wonende te Stad Har-
denberg, als getuigen ____________________________
En is deze akte onmiddellijk na voorlezing van
haren gehelen inhoud door de getuigen en mij
notaris ondertekend verklarende de comparante
deze akte niet mede te kunnen ondertekenen
aangezien zij de schrijfkunst niet verstaat

 

H J Grootens
P Willering                         F Stuart
Notaris

 Leges