NA0011 Akte van inventarisatie nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 3-4-1901

No 1448    Heden den derden April negentien honderd een den voormiddags om tien uren
te Hardenberg, ter sterfhuize van natemelden echtelieden ten
verzaake en in tegenwoordigheid van
1 Hendrik Jan Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg uit
eigen hoofde en tevens als gemachtigde van Albert Kremer fabrieksarbeider
wonende te Enschede, krachtens onderhandse akte van volmachtig
hing den dertigsten Maart laatstleden die na door den lasthebber in
tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten
blijke daarvan door hem met de getuigen en mij notaris getekend te zijn
aan deze minuut zal worden vastgehecht, ten einde gelijktijdig daarmede
ter registratie te worden aangeboden___________________________
2 Gerrit Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg_____________
3 Hendrik Kremer landbouwer wonende aldaar_____________________
4 Derk Meier landbouwer wonende te Heemse gemeente ambt Hardenberg als
in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Grietje Kremer
5 Maria Kremer landbouwster wonende te Stad Hardenberg weduwe van Hen-
drik Jan Heils uit eigen hoofde en als moeder en wettige voogdes van hare
nog minderjarige kinderen genaamd Roelof en Gerhardus Heils
uit haar huwelijk met wijlen haren voornoemden echtgenoot geboren
6 Hendrik Jan Woelders landbouwer wondende te Stad Hardenberg in zijne
hoedanigheid van toeziend voogd over die minderjarigen
Ben ik Frederik Stuart, Notaris ter standplaats Heemse, gemeente
Ambt Hardenberg in tegenwoordigheid van Peter Willering schoenma-
ker wondende te Stad Hardenberg en Hendrik Jan Grooten notarisklerk
wonende te Heems gemeente Ambt Hardenberg, als mij notaris bekende
getuigen
tot bewaring der rechten van partijen en alle belanghebbenden
overgegaand tot de inventarisatie of beschrijving van al het geen
behoort tot – of betrekking heeft op de nalatenschappen van wylen
de echteleiden Roelof Kremer Gerritszoon en Hendrika Boers
beide gewoond hebbende te Stad Hardenberg en aldaar overleden
en de tusschen deze echtelieden bestaan hebbende huwelijksgemeenschap.
Vooraf werd door de partijen te kennen gegeven:_____________________
dat gemelde erflater onder de tegenwoordige wet in algehele ge-
meenschap van goederen met elkander zijn gehuwd geweest
dat op den zevenen twintigsten September achtienhonderd vier en negentig
de erlater Roelof Kremer is overleden, die bij zijn testament op den
zes en twintigsten September achtienhonderd vier en negentig voor mij
Notaris geparafeerd het levenslange vruchtgebruik zijner gehele nalaten-
schap heeft gelegateerd aan zijne voormelde echtgenoote Hendrika
Boers, welk vruchtgebruik thans met haren dood is vervallen, en wydens
tot enige erfgenamen bij versterf heeft achtergelaten zijne zes uit
voormeld huwelijk geboren kinderen Hendrik Jan – Albert – Gerrit –
Hendrik – Grietje en Maria Kremer voormeld elk voor een zesde
gedeelte__________________________________________
dat op den tienden Maart negentien honderd een gemelde Hendrika
Boers is overleden, die krachten haar testament op den twaalfden
Mei achttien honderd zevenennegentig mede voor mij notaris geparfeerd
tot enige erfgenamen achterlied haar zoon Hendrik Jan Kremer
voor drie achtste gedeelte en hare vijf overige kinderen Albert –
Gerrit – Hendrik – Grietje – en Maria Kremer elk voor een acht-
ste gedeelte_________________________________________
dat het erfdeel van gemelde Maria Kremer in hare ouderlijkde
nalatenschappen evenwel is gevallen in de gecontinueerde ge-
meenschap van goederen, die tusschen haar en haren op
   den veertienden Augustus achttien honderd twee
en negentig te Stad Hardenberg ab intestato over-
leden echtgenoot Hendrik Jan Heils bestaan heeft
aangezien zij verzuimd heeft te voldoen aan het
voorschrift van artikel 182 van het Burgelijk Wetboek om
een inventaris van de gemeenschap te doen opmaken
dat in den gemeenschappelijken boedel van de erflaten Roelof
Kremer en Hendrika Boers, voor de helft ieders nalatenschap
wetmakeende, alzoo gerechtigd zijn Hendrik Jan Kremer voor
dertien achtenveertigste (13/48) Albert – Gerrit – Hendrik – en
Grietje Kremer elk voor zeven achtenveertigste (7/48), Maria
Kremer voor zeven zesenegentigste (7/96) en hare beide kinde-
ren Roelof en Gerhardus Heils te zamen voor de overige zeven
zesennegentigste (7/96) gedeelten______________________
dat deze beschrijving zal geschieden volgens aanwijzing en op
gaaf van den rekurrant Hendrik Jan Kremer, als den boedel
in zijn bezit en onder zijne bewaring hebbende, terwijl de waar-
deering der daarvoor vatbare roerende goederen zal plaats heb-
ben door den Heer Herman Wilhelm Weitkamp Koopman
wonende te Stad Hardenberg,  als deskundige, daartoe door par-
tijen gekozen in die hoedanigheid door den Heer Kantonrechter
te Ommen beedigd, en ter uitvoering van de hem opgedragen
taak mede alhier tegenwoordig_________________________
Er is daarop tot de beschrijving overgegaan in maniere als
volgt:_____________________________________________
_________________Roerende goederen_________________
gevonden in het sterfhuis op de volgende plaatsen___________
___________________In de keuken_____________________
Een tafel en vier stoelen geschat op drie gulden_________f      3,=
een spiegel schilderij en gordijn op twee gulden vijfentwin-
tig cent____________________________ _____________    2,25
een klok op zes gulden _____________________________    6,=
twee kasten op tien gulden__________________________   10,=
eenig aardewerk en een lamp op vier guldenvijfentwintigcent__  4,25
eenige potte lepels en vorken op vijfgulden vijftigcent________  4,50
eenige katoenen bedlakens op vier gulden_______________    4,=
twee bedden met toebehoren op tweeenvijftiggulden_______  52,=
eenige kleederen en lijfstoebehoren en huis voorraad op
achttien gulden___________________________________   18,=
een partij eet – en pootaardappelen op zestien gulden______   16,=
een ijzeren pot en ketel op vier gulden vijftig cent__________     4,50
een kacheltje op twee gulden________________________       2,=
___________________Op de deel
drie koeien te zamen op tweehonderd zestig gulden _____     260,=
tien kippen en een haan op vijf gulden_________________        5,=
een fornuispot op vier gulden________________________       4,=
een kom, tobben en een trog op vijfgulden vijftigcent______        5,50
een partijtje gedorschte rogge op twaalf gulden__________      12,=
een partij hooi en stroo op achtentwintig gulden__________      28,=
een wiel, een haspel en eenig deelgereedschap te zamen op
vijf gulden_______________________________________       5,=
een wagen op veertien gulden_______________________     14,=
__________________In de schuur___________________
een wan en een strijbak op een guldenen vijftig cent_______        1,50
drie biggen op vijfentwintiggulden_____________________      25,=
Totaal vier honderd zeven en tachtig guldenvijfenzeventig cent f 487,75
 ________________Onroerende goederen_____________________
alle onder de gemeente Stad Hardenberg
1 Tweehonderd negen en zeventig driehonderdtwintigste (279/320)
onverdeelde aandelen in een huis en erf met bomen en grasland
Kadastraal bekend sectie A nommers 195a, 953 850 en sectie
C nummers 109 en 124 te zamen groot een hectare zeven aren een
en zeventig centiaren, van welk onroerend goed de overige eenen
veertig drie honderd twintigste (41/320) aandelen behoren aan Mar-
ten Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg___________
2 Onderhandene percelen bomen en grasland tuin heide en veengrond
Kadastraal bekend in Sectie A nommers 865 454 733 326 786
1632 576 1016 en sectie C nommers 1055 1054 560 561 en 563
te zamen groot een hectare achtenzestig arenzeventachtig
centiaren_____________________________________________
3 Een schuur met grond op de Doelen Kadastraal bekend Sectie A
nommer 1528 groot een are veertig centiaren staande bij het Ka
daster abusief te name van Harm Jan van Loo_________________
_________________________Schulden_____________________
1 Een hypothecaire Schuld wegen geleend geld aan H Roelofs te
Radewijk groot in Kapitaal driehonderd gulden_____________  f 300.
rentende vier percent per jaar op een Januari ver………..
nende welk rent is aangezuiverd tot een Januari
negentienhonderd. _________________________________
2 Een schuld wegens geleed geld aan dezelfde groot
in Kapitaal honder gulden. ___________________________    100=
rentende alvorn welke rente is aangezuiverd ook tot
een Januari negentiend honderd. ______________________
3 Aan H W Weitkamp te Stad Hardenberg wegens geleverde
goederen honderd gulden acht cent.____________________    100,08
4 Aan Docter van der Veen thans te Nijverdal voor….. ..
geneeskundige hulp veertig gulden. ____________________      40,=
5 Aan Docter van Maunen te Gramsbergen ter zelfde ga…
twintig gulden. _____________________________________     20,-
6 Aan J G Makkinga te Stad Hardenberg voor geleverde
Winkelwaren vijfentwintig gulden ________________________    25,=
7 Aan L Brand te Stad Hardenberg voor geleverd timmer
werk acht gulden ____________________________________     8, =
_______Totaal  dezer schulden vijfhonderd drieennegentig
_______ gulden acht cent_____________________________ f   593,08
Niets meer op te geven zijn wat beschreven zou moet-
en worden is deze boedelbeschrijving gesloten en heeft
de rekurrant aangegeven in handen van mij notaris den
eed afgelegd, dat ij niets, wat tot den onderhavigen
boedel is behorende, heeft verzwegen of verduisterd en
ook gezien heeft of weet dat iets verduisterd is
geworden________________________________________
en zijn de beschreven roerende goederen inmiddels
gelaten in het bezit en onder de bewaring van den rekur
rant Hendrik Jan Kremer, die dit erkende en ver-
klaarde die goederen te zullen opleveren wanneer en
aan wien dit zal blijken te bekomen.____________________
Met deze boedelbeschrijving is gewacht tot des middags
ten twaalf uren ____________________________________
______________Waarvan deze akte___________________
is opgemaakt in minnuut, op tijd en plaatse en in het
hoofd daar is  ………………………, in tegenwoordigheid ter aldaar
  genoemde getuigen_________________________________
En is den akte onmiddelijke na voorlezing door de
comparanten en door schatter der roerende goederen, alle
aan mij notaris bekend, beneven de getuigen en mij
notaris ondertekendH G Kremer
G Kremer
H Kremer
D Meier
Maria Kremer
H J Woelders
W H Weitkamp
P Willering
H J Grooten
F Stuart
Notaris
Volmacht

De ondergetekenden
1             Hendrik Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
2             Derk Meier landbouwer wonende te Heemse, gemeente ambt
Hardenberg als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd
met Grietje Kremer
3             Maria Kremer landbouwster wonende te Stad Hardenberg
weduwe van Hendrik Jan Heils, uit eigen hoofde en als moeder
en wettige voogdes voor hare beide minderjarige kinderen
genaamd Roelof – en Gerhardus Heils, uit haar huwelijk
met wijlen haren voornoemden echtgenoot geboren
4             Hendrik Jan Woelders landbouwer wonende te Stad Harden-
berg in zijne tegenwoordigheid van toeziend voogd voor de minderjarige
kinderen bij deze volmacht te geven aan Hendrik Jan
Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
Speciaal om hen ondergetekenden uit eigen hoofde en in voor-
schreven kwaliteit te vertegenwoordigen en hun belangen waar
te nemen bij de Scheiding en Verdeling van den gemeenschappelijken
boedel van wijlen de echtelieden Roelof Kremer Gerritszoon en Hen-
drika Boers beide gewoond hebbende te Stad Hardenberg en aldaar over-
leden voorzet van hunne nalatenschappen, het aan de ondergetekenden
toekomende aandeel in dien boedel in ontvangst te nemen
en daarvoor kwijting en décharge te verleenen, dat aan anderen
toebedeelde af te staan en daarvoor kwitantie te vragen, alle
ter zake voorschreven noodige akten en stukken te parferen
en te tekenen en verder al datgene meer te doen en te ver-
richten wat noodig mocht zijn en de lasthebber in het belang
van de lastgevers en voormelde minderjarigen nuttig en
raadzaam mocht oordeelen, alles met de macht van
substitutie onder belofte van goedkeuring en verband als
naar de wet
Getekend den 30 April 1900 en een

Voor echt erkend                                                              x H Kremer
H J Kremer                                                        x D Meier
J J Arendsen                                                     x Maria Kremer
H Brink                                                                x H J Woelders
F Stuart
Notaris

Leges