NA0013 Akte van scheiding nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 7-5-1901

N: 1471

 

Eerste blad

   Heden den zevenden Mei negentien honderd en een. ____
compareerden voor mij Frederik Stuart notaris ten
standplaats Heemse, gemeente Ambt Hardenberg in te-
genwoordigheid van de Edel Achtbaren Heer Meester
Joachimus Lunsingh Frima, Rechter in het Kanton
Ommen, woondende te Ambt Ommen,en in bijzijn van
de nate noemen getuigen _____________________
1 Hendrik Jan Kremer, landbouwer wonende te Stad Har-
denberg , handelende uit eigen hoofde en tevens
als gemachtigde van: __________________________
a  Albert Kremer fabrieksarbeider wonende te Enschedé
__   krachtens onderhandse akte van volmacht getekend
__   dertig Maart laatstleden voorzien van het navolgende
__   relaas van registratie “Geregistreerd te Ommen den
__   zesden April 1900 en een, deel 44 facto 133 recto vak
__   5 Een blad geen renvooi. Ontvangen voo recht een gul-
__   den twintig cent. De ontvanger getekend Wiersema
__   den derden April jongstleden voor mij notaris geparfeerd
__   en alsoo onder de minuten van mij notaris berustende en
b  Hendrik Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
c  Derk Meier landbouwer wonende te Heemse gemeente
__  ambt Hardenberg, als in algehele gemeenschap van
__  goederen gehuwd met Grietje Kremer ______________
d  Maria Kremer landbouwster wonende te Stad Hardenberg
__  weduwe van Hendrik Jan Heils, uit eigen hoofde
__  en als moeder en wettige voogdes over hare beide nog
__  minderjarige kinderen genaamd Roelof – en Gerhar-
__  dus Heils uit haar huwelijk met wylen haren
__  voornoemde echtgenoot geboren. _______________
e  Hendrik Jan Woelders landbouwer wonende te Stad Har-
__  denberg in zijne hoedanigheid van toeziend voogd over
__  de hiervoor genoemde minderjarigen _____________
blijkens onderhandsche akte van volmacht getekend den
dertigsten April laatstleden, die na door den latsthebber
in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor
echt erkend en ten blijke daarvan door hem met de getui-
gen en mij notaris geteekend te zijn aan deze minuut
zal worden vastgehecht ten einde gelijktijdig daarmede
ter registratie te worden aangeboden _____________
2 Gerrrit Kremer landbouwer wonende te Stad Hardenberg
___ comparanten verklaarden: ____________________
dat te Stad Hardenberg hebben gewoond de echtelieden
Roelof Kremer Gerrits zoon en Hendrika Boers de onder
de tegenwoordige wet in algeheele gemeenschap van goe-
deren met elkander zijn gehuwd geweest ______________
dat op den zevenentwintigste september achttienhon-
derd vierennegentig genoemde Roelof Kremer is overleden
na bij testament op den zesentwintigsten september van
dat zelfde jaar voor mij notaris geparfeerd, het levens-
lange vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap te
hebben gelegateerd aan zijne echtgenoote Hendrika Boers
welk vruchtgebruik thans door haar overlijden is vervallen
en die tot erfgenamen volgens de wet achterliet zijnende

 

 

 uit zijn voormelde huwelijk geboren kinderen
Hendrik Jan – Albert – Gerrit – Hendrik –
Grietje – en Maria Kremer ieder voor een zesde
gedeelte en allen hiervoor genoemd _______________
dat op de tienden Maart negentienhonder en een
is overleden gemelde Hendrika Boers, die bij testament
op den twaalfden Mei achttienhonderd zevenennegentig
mede voor mij notaris geparfeerd, tot erfgenaam van het
beschikbare gedeelte harer nalatenschap heeft benoemd
haren zoon Hendrik Jan Kremer zoodat hare nalatenschap
wordt geerft door genoemden Hendrik Jan Kremer voor
drie achtste gedeelte en door hare vijf overige kinderen ieder
voor een achtste gedeelte _________________________
dat op den veertienden augustus achttienhonderd twee
en negentig te Stad Hardenberg ab intestato is overleden
Hendrik Jan Heils, tot eenige erfgenamen bij versterf achter
latende zijn twee uit zijn huwelijk met de lastgeefster
Maria Kremer geboren kinderen de hiervoor genoemde min-
derjarigen Roelof en Gerhardus Heils _________________
dat aangezien gemelde Maria Kremer niet heeft
voldaan aan het voorschrift van artikel 182 van het
Burgelijk Wetboek, de gemeenschap tussen haar en
hare voormelde minderjarige kinderen nog voorduurt
zoodat het aandeel waartoe zij in hare ouderlijke
nalatenschap gerechtigd is, in die voortgezette gemeen-
schap valt. ____________________________________
dat alzoo tot den gemeenschappelijke boedel
van wijlen de voormelde echtelieden Roelof Kremer
Gerritszoon en Hendrika Boers, voor de helft ieders
nalatenschap gerechtigd zijn: Hendrik Jan Kremer voor
dertien achtenveertigste – Albert – Gerrit – Hendrik – en
Grietje Kremer ieder voor zevenachtenveertigste en
Maria Kremer en hare beide minderjarige kinderen te
zamen voor zeven achtenveertigste gedeelte ______
dat zijn comparanten wenschten overtegaan tot
scheiding en verdeeling van de gemeenschappe-
lijken boedel, mij verzaekende daarvan de noodige
akte op te maken __________________________
De comparanten gaven daartoe te kennen: ________
dat de …….. boedel is geinventariseerd bij akte
op den zesden April laatstleden voor mij notaris
geparfeerd, welke inventaris zij tot grondslag voor
deze boedel scheiding en verdeeling willen doortrekken
dat de tot den boedel behoorende onroerende
goederen zijn geschat door Herman Wilhelm
Weitkamp koopman, Lambert Goris en Hen
drik Haarndrikman landbouwers, allen  wonende te
Stad Hardenberg, als deskundigen en als zoodanig door den
Heer Kantonrechter in het Kanton Ommen beedigd,
welke deskundigen van hunne waardeering een pro-
ces – verbaal van taxatie hebben opgemaakt, dat
mede aan deze minuut zal worden geannecteerd
En verklaarden de comparanten dat de gemaakte
gemeenschappelijke boedel blijkens voormelden …..
Tweede blad  is samengesteld als volgt ______________________
_________________Actief ___________________
1 Onroerdende goederen_______________________
a  Tweehonderd negenenzeventig, drie honderd twin
_  tigste (279/320) onverdeelde aandeelen in een huis
_  en erf met bouw- grasland in de gemeente Stad
_  Hardenberg, aldaar Kadastraal bekend Sectie A.
_  nommers 195a, 953 850 en Sectie C nommers 109
_  en 125 te zamen groot een hectare zevenaren
_  een en zeventig centiaren voor die aandelen geschat
_  op achthonderdzesenzeventig gulden ____________ f  876,=
b  Onderscheidene perceelen bouw en grasland
_  tuin, heide en veengrond aldaar Kadastraal be
_  kend Sectie A nommers 865,  454,  733,  326, 786
_  1632, 576, 1016 en Sectie C nommers  1055, 1054
_  560,561,562 en 563, te zamen groot een hectare
_  acht en zestig aren zevenentachtig centiaren geschat
_  op duizend en vijfenzeventig gulden_____________   1075,=
c  Een schuur met grond op de doelen aldaar
_  kadastraal bekend gemeent Stad Hardenberg
_  Sectie A nommer 1528 groot een en veertig
_  centiaren, staande dit nummer bij het kadas
_  ter abusief te namen van Harm Jan van Loo
_  geschat op honderd dertig gulden _____________      130,=
2 Roerende lichamelijke goederen blijkens voor
melden inventaris geschat op vierhonderd
zeven en tachtig gulden vijfenzeventig cent _________     487,75
Totaal van het actief tweeduizend vijf
honderd acht en zestig gulden vijenzeventig
cent _____________________________________  f 2568,75
________________Passief___________________________
Eene hypotheacair schuld wegens geleend geld
aan Willem Roelofs te Radewijk rentende vier
percent op een Januari groot in kapitaal
drie honderd gulden ___________________ f 300,=
rente van een Januari negentienhonderd
tot een Mei negentien honderd en een
zestien gulden _______________________      16,=
Een schuld wegens geleed geld aan den
zelfden rentende vier percent op een Januari
groot in kapitaal honderd gulden _________     100,=
rente van een Januari negentien honderd
tot een Mei negentienhonderd en een vijf gul-
den en twee en dertig cent ______________        5,32
Aan H W Weitkamp voor geleverde goe-
deren honderd gulden acht cent __________     100,08
Aan Doctor van de Veen, thans te Nijverdal
veertig gulden _______________________        40,=
Aan Doctor van Maunen te Gramsber –
gen twintig gulden _____________________      20,=
Aan J G Makkinga voor geleverde goe-
deren vijfentwintig gulden _______________       25,=
Aan L Brand voor timmerwerken acht gul-
den _______________________________          8,=
Totaal van het passief zeshonderd                   ________
transporteren          f   614,40  f 2568,75
    _____________________ transport             f   614,40  f 2568,75
veertiengulden en veertig cent __________________      614,40
Zoodat de gemeenschappelijke boedel ___________________
een zuiver te verdeelen saldo opleverd van ________________
negentien honderd vierenvijftig gulden vijf
en dertig cent _______________________________f 1954,35
Waarvoor alzoo zijn gerechtigd _________________________
Hendrik Jan Kremer voor dertien acht en veertigste gedeelte
of vijfhonderd negenen twintig gulden vijfendertig
cent ______________________________________f   592,35
Albert – Gerrit – Hendrik – en Grietje
elk voor zeven acht en veertigste gedeelte of twee
honderd vijfentachtig gulden ___________________  f   285,=
en Maria Kremer en hare beide minderjarige
kinderen te zamen voor zevenacht en veertigste
gedeelte of twee honderd vijfentachtig gulden ______ f   285,=
De vaststelling der massa en de regeling der rechten
van codeerdenten door partijen en den Heer Kanton
rechter zijnde goedgekeurd, zoo wordt alsnu met
de onderling goedvinden en onder goedkeuring van den
Heer Kantonrechter toebedeeld aan:
I den comparant Hendrik Jan Kremer_________________
het gehele hiervoor omschreven tot den boedel behorende
actief tegen de daarvoor toegekende waarde van
twee duizend vijfhonderd acht en zestig gulden
vijf en zeventig cent _________________________ f 2568,75
onder verplichting om voor zijne rekening te
nemen het geheele gemelde passief van de boedel ten
bedrage van zes honderd veertien
gulden en veertig cent _______________________f    614,40
en om in gereed geld uit te keeren
1  aan zijn drie broeders Albert –
_  Gerrit – Hendrik Kremer en aan
_  zijne zuster Grietje Kremer ieder een
_  bedrag van tweehonderd vijfentachtig
_  gulden af aan hen te zamen elf honderd
_  veertig gulden __________________________ f   1140,=
2  Aan zije zuster Maria Kremer en
_  hare beide minderjarige kinderen
_  gezamenlijk een bedrag van twee
_  honderdvijfentachtig gulden ________________f     285,=
te zamen twee duizend negen en dertig gulden
veertig cent ______________________________f  2039,40
Zoodat hij comparant juist ontvangt het hem
toekomend aandeel en het saldo van den boedel
ad vijfhonderd negenentwintig gulden vij en
dertig cent ______________________________f     529,35
II Den comparant Gerrit Kremer, de lastgevers
Hendrik – en Albert Kremer en den lastgever Derk
Meier als in huwelijk hebbende Grietje Kremer -___
de hiervoor gemelde door den comparant Hendrik Jan Kremer
aan hen te doene geldeljke uitkering, juist gelijk staande
met het aan ieder hunner toekomend aandeel in het
zuiver saldo van den boedel ten bedragen van twee
honderd vijfentachtig gulden _________________f      285,=
========
Derde blad __III de lastgeefster Maria Kremer weduwe van Hen-
____ drik Jan Heils en hare beide minderjarige kin-
____ deren Roelof en Gerhardus Heils___________
de hiervoor gemelde door den comparant Hendrik
Jan Kremer aanhaar te doene geldelijke uitkering
juist gelijk staande met het hun gezamenlijk
toekomende aandeel in het zuiver saldo van den
boedel ten bedrage van tweehonderd vijfentach-
tig gulden ________________________________f     285,=
De comparanten verklaarden te aanzien dezer
scheiding en verdeling nog te hebben bepaald
dat de onroerende goederen op den verkrijger
overgaan met alle daaraan verbonden lusten
en lasten heerschende en lijdende erfdienst
baarheden, en ____________________________
dat zij dadelijk door hem in bezit en genot
kunnen worden aanvaard onder verplichting
om alle daarvan geheven wordende belastingen
van heden af te betalen ___________________
De comparanten uit eigen hoofde en in ge-
melde hunne kwaliteit verklaarden daarna
met de vorenstaande scheiding en verdeling vol-
komen genoegen te nemen en aangezien de gel-
delijke uitkeringen, waartoe de comparante Hen-
drik Jan Kremer jegens zijn mededeelgenoo-
ten verplicht was, reeds hebben plaats
gehad, ter zake van den gemeenschappelijken
boedel van wijlen echtelieden Roelof
Kremer Gerritszoon en Hendrika Boers
voormeld, zoomede van hunne  nalatenschap-
pen, niet meer van elkander te vorderden te
hebben, elkander deswege kwiterende en de
chargerence zonder enig voorbehouden hoe
ook genaamd __________________________
Den Heer Kantonrechter maakte de moeder
voogdes en den toezienden voog opmerkzaam
op hunne verplichting om zorg te dragen
dat de aan de minderjarigen toebedeelde gelden
belegd worden overeenkomstig de bepalingen der
wet ____________________________________
Ten slotte verklaarden de comparanten dat van
de verdeelde onroerende goederen geen titels van
aankomst of bewijzen van eigendom bestaan of hun
bekend zijn, noch dat voor zoo ver hun bekend er ooit
eenige voorschrijving van zoodange titels in de registers
ten hypotheekkantore heeft plaatsgehad ____________
De comparanten zijn aan mij notaris bekend ________
______________Waarvan akte __________________
in  minuut opgemaakt is verleden te Stad Ommen in
het Gerechtsgebouw aldaar, op dag en jaar voorschreven in
tegenwoordigheid van Jacobus Johannus Arendsen barbier en
Hendrik Bosch postbode beiden wonende te Stad Ommen
als getuigen ____________________________________
 En is deze akte onmiddelijke na voorlezing door
de comparanten en den Heer Kantonrechter
benevens de getuigen en mij notaris onderte-
kend
HJ Kremer
G Kremer
JJ Arendsen
H Bosch
JL  Frima
F Stuart
NotarisGeregistreerd te Ommen den dertienden Mei
1900 en een, deel 59, folie 41, recto vak 5, Drie
bladen geen renvooi, Ontvangen voor recht drie
gulden vijf en tachtig en een halve cent
f 3,85 1/2                                   De ontvanger.
Wiersema
 Akte van Volmacht
 Leges van de Volmacht
 Akte van taxatie