BSGB0002 Geboorte Gerrit Kremer 6-11-1891

Nommer 46
Op heden den zesden December achttien honderd een en negentig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud zeven en twintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Hendrik Stegeman oud drie en vijftig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg en de tweede Johannes Frederikus Buring oud vijfenveertig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg dewelke ons heeft verklaard, dat Zijne echtgenoot Geertjen Roelofs, zonder beroep wonende te Stad Hardenberg op den vijfden dezer des voormiddags te een ure ten zijnen woonhuize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Gerrit
Van welke verklaring wij de akte hebben opgemaakt die naa gedane voorlezing is geteekend door ons de Comparanten en de getuigen
H Kremer                                      W van Ittersum
J H Stegeman
J Buring