Eigendomsakte Brugstraat 13

Na het overlijden van Rikste Driesman wordt t.b.v de eigendomsverkrijging de volgende akte opgemaakt:

Heden, den negentiende December negentienhonderd drie en dertig des namiddags om drie uur in het Café van der Veen(r)………..te Stadskanaal, gemeente Onstwedde verschenen voor mij, Willem Hamming, notaris binnen het arrondissement Winschoten ter standplaats Stadskanaal, gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid der navolgende getuigen:

I de Heer Pieter Mulder, molenaar, verklaart wonende te Nieuw Buinen volgens zijn verklaring in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met mejuffrouw Ammechiena Smit

II de heer Roelof Salomons, koopman, wonende te Stadskanaal, gemeente Ontweide, volgens zijn verklaring in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mejuffrouw Janna Smit

III de Heer Geert Smit, smid, wonende te Stadskanaal gemeente Onstwedde

IV de Heer Heiko Smit, verzekeringsagent, wonende te Stadskanaal, gemeente Onstwedde, volgens zijn verklaring ten deze handelende.

a voor zichzelf

b in de hoedanigheid van toeziend voogd over de minderjarigen Johannes Rikstinus, Gezienus Harm Jan, Harm Heiko Geert en Pieter Smit hierna genoemd.

c en in hoedanigheid van lasthebber blijkens twee onderhandse volmachten aangehecht aan een proces verbaal van boedelbeschrijving verleden voor den ondergetekende op den elfden December jongstleden onder mijner minuten berustende, van:

1 den Heer Jan Smit, rijwielhandelaar wonende te Haren voor zich en als vadervoogd over de minderjarigen Johannes Rikstinus, Gezienus Harm Jan, Harm Heiko Geert en Pieter Smit geboren respectievelijk in de gemeente………..den veertienden november negentien honderd en zestien, den dertigsten Mei negentienhonderd negentien en in de gemeente Onstwedde den vijfden Januari negentienhonderd twee en twintig en den zesden April negentienhonderd drie en twintig.

2 de Heer Jacob Sloots, schipper, gedomiliceerd te Groningen in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met Mejuffrouw Jantina Smit.

3 den Heer Harm Smit, schipper, gedomiliceerd te Groningen voor zich en als toeziend voogd over de minderjarigen Aaltje en Rikste Johanna Moesker hierna genoemd.

4 den Heer Geert Moesker, smid, wonende te Musselkanaal, gemeente Onstwedde, voor zich en als vadervoogd over de minderjarigen Aaltje en Rikste Johanna Moesker, beiden geboren te Musselkanaal respectievelijk den negenden Februari negentienhonderd en dertien en den tienden October negentienhonderd en vijftien.

De comparanten verklaarden voor zich en in gemelde hoedanigheid ten overstaan van mij notaris te willen overgaan tot den openbare verkoop van den navolgende onroerende goederen, als:

perceel 1. Het erfpachtrecht eener heemstede met daarop staande behuizing te Stadskanaal gemeente Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie nummer 990 ten grootte van zeven are vijftig centiare zijnde stadsgrond en bij de stad Groningen bekend als gelegen Zuidzijde in de mond van Buinen letter Jbis

perceel 2. Het erfpachtrecht van een ongeveer negen meter breed noordwestelijk gedeelte van de bij de stad Groningen bekende heemstede gelegen te Stadskaaal in de twaalfde honderd roeden Westkant letters VV met daarop staande behuizing, zijnde stadsgrond, uitmakende een noordwestelijk deel van het perceel kadastraal bekend bij de gemeente Onstwedde sectie N nummer 1139 en weldat noordwestelijk deel van evengemeld nummer 1139 ter breedte van ongeveer negen meter over de volle diepte, hetgeen op het terrein is afgebakend en bij het kadaster ten name van de nieuwe verkrijgende zal worden gesteld.

perceel 3. Het erfpachtrecht van het zuidoostelijke erf resterend gedeelte van evengenoemde heemstede letters VV aldaar, met daaropstaande behuizing, zijnde stadsgrond, uitmakende het perceel kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie N nummer 1140 ter grootte van vier en zestig centiare geheel en het overige gedeelte van evengemeld kadastraal perceel gemeente Onstwedde sectie N nummer 1139

Op welke onroerende goederen betrekking hebben:

a. wat betreft perceel 1 een akte van verkoop en koop verleden voor notaris Engwirda destijds te Stadskanaal gemeente Onstwedde den vijfden Augustus negentienhonderd en drie overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten den een en twintigste Augustus daaraanvolgende in deel 517 nummer 85i

b. wat betreft den percelen 2 en 3 een akte van verkoop en koop verleden voor notaris Vroon destijds te Stadskanaal gemeente Wildervank den twaalfden September negentienhonderd en zeven overgeschreven ten hypotheekkantore te Winschoten den eersten October daaraanvolgende in deel 561 nummer 39; zijnde perceel bij 1 bij voormelde tot het verkrijgen door de nu wijlen den Heer Johannes Smit en de percelen 2 en 3 door nu wijlen Mejuffrouw Rikste Driesman weduwe van den Heer Johannes Smit.

Nu wijlen de echtelieden Johannes Smit en Rikste Driesman zijn gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen, beiden in den eersten echt, uit welk huwelijk werden geboren acht kinderen te weten voornoemde Ammechiena, Janna, Jantina, Harm, Jan, Heiko en Geert Smit en nu wijlen Mejuffrouw Jantje Smit

Genoemde Johannes Smit is overleden te Nieuw Buinen gemeente borger zijne laatse woonplaats op den elfden October negentienhonderd en drie zonder over zijne nalatenschap te hebben beschikt, nalatende ingevolge de wet als zijn wettige erfgenamen zijne voornoemde acht kinderen ieder voor een achtste gedeelte.

Genoemde Mejuffrouw Jantje Smit is gehuwd geweest met den Heer Geert Moesker voornoemd beiden in den eersten echt in algehele gemeenschap van goederen, uit wel huwelijk zijn geboren hunner kinderen te weten voornoemde minderjarigen Aaltje en Rikste Johanna Moesker

Genoemde Mejuffrouw Jantje Smit is overleden te Musselkanaal gemeente Onstwedde haar laatste woonplaats op den een en twintigste Juni negentienhonderd achttien zonder over haar nalatenschap te hebben beschikt, nalatend ingevolge de wet als hare eenige erfgenamen haar beide voornoemde nog minderjarige kinderen

Genoemde jan Smit is gehuwd geweest met nu wijlen Mejuffrouw Jantina Vos in eersten echt in algehele gemeenschap van goederen, uit welk huwelijk zijn geboren vier kinderen te weten voornoemde minderjarigen Johannes Rikstinus, Gezinus Harm Jan, Harm Heiko Geert en Pieter Smit.

Genoemde Jantina Vos is overleden op den eersten Augustus negentienhonderd vierentwintig zonder over hare nalatenschap te hebben beschikt nalatende ingevolge de wet als haar enige erfgenamen harer genoemde echtgenoot en harer vier genoemde minderjarige kinderen.

Genoemde Rikste Driesman is overleden te Stadskanaal gemeente Onstwedde op den vijfentwintigste October negentienhonderd drie en dertig zonder over harer nalatenschap te hebben beschikt als haar eenige erfgenamen nalatende ingevolge de wet hare zeven kinderen voornoemde Ammechiena, Janna, Jantina, Harm, Heiko, Geert en Jan Smit ieder voor een achtste gedeelte en haar beider kleinkinderen Aaltje en Rikste Johannes Moesker beiden voor een zestiende gedeelte

Genoemde minderjarigen Johannes Rikstinus, Gezinus Harm Jan, Harm Heiko Geert en Pieter Smit zijn ten gevolge van contimatie in voornoemde percelen 2 en 3 medegerechtigd.

Tot voormelde verkoop is bevel verleend blijkens beschikking van de arrondissements rechtbank te Winschoten van den dertienen december jongstleden.

De comparanten verklaarden verder dat dppr hen door hen voor deze verkoop worden gesteld en daarop van toepassing verklaart de voorwaarden vervat in het proces verbaal van publieken verkoop op den vijftiende October negentien honderd en vijftien opgemaakt door notaris Bruining destijds te stadskanaal onder mijne minuten berustende, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten den tweeëntwintigste October daaraanvolgend in deel 654 nummer 20 welke voorwaarden beschouwd zullen worden in deze acte woordelijk te zijn opgenomen en waannede alle bieders, hoofden, borgen en medeschuldenaren geacht worden in alle delen bekend te zijn alles behoudens de volgende wijzigingen:

1. De aanvaarding zal dadelijk kunnen plaatshebben wat perceel 1 betreft, terwijl de aanvaarding van de percelen 2 en 3 zal kunnen plaatshebben op den eersten Mei aanstaande ondergestandkoming den loopende huurovereenkomsten treden de koopers in het genot de huurpenningen sedert den eerste Mei aanstaande.

2. De grondbelasting en verdere zakelijke lasten en omslagen het verkochte geheven wordende zijn ten laste van de koopers sedert den eersten Januari aanstaande en den Stad Groningen verschuldigde verschuldigde pacht sedert den eersten November jongstleden.

3. De betaling der kooppenningen moet geschieden ten kantore van mij notaris op den eersten Mei aanstaande van de percelen 2 en 3 zonder rente en van perceel 1 met bijbetaling van vier maanden rente berekent naar vijf procent per jaar.

Onverminderd de verplichting tot voldoening zal van hetgeen op den verschijndag niet iszal sedert dien dag door de kooper die daarmede in gebreke zijn zal door enkel het verloop van den gestelde termijn, eene rente moeten worden bijbetaald naar een half procent per maand, zullende iedere ingenane maand voor vol worden gerekend.

4. Iedere kooper is verplicht binnen acht dagen na de toewijzing ten kantore van mij notaris te betalen vijf procent van het bedrag van den koopsom, ter voldoening der op dezen verkoop vallenden laste van de koopers komende kosten bestaande in die van zegels, registratie, overschrijving ten kantore van de hypotheken en het honorarium van den notaris, benevens ene som van vijf gulden voor ieder af te geven eigendomsbewijs.

5. Ten behoeve van perceel 3 als heerschend erf en ten laste van perceel2 als lijdend erf wordt bij dezen acte verleend en gevestigd de erfdienstbaarheid dat de thans aanwezige lichtramen aanwezig in de noordwestelijke zijmeer van het gebouw zich bevindende op het heerschend erf en binnen den afstand van tien meter van de gemeenschappelijke erfscheidingslijn daarin mogen blijven.

6. Onder den verkoop van perceel 2 is niet begrepen het aan den huurder behorende houten schuurtje, terwijl onder de verkoop van perceel 3 niet is begrepen het aan den huurders behorende kippenhok.

7. Mocht het gebouw op perceel 3 staande worden gesaneerd dan zal voormelde erfdienstbaarheid hiervoor onder 5 omschreven eindigen.

8. Onder de verkoop van perceel 1 zijn niet begrepen de in het huis aanwezige roerende goederen.

Na voorlezing van het bovenstaande en na herhaalde veilingen zijn in koop toegewezen: perceel 1 voor de hoogst geboden som van tweeduizend en tien gulden aan den Heer Harmannus Boer makelaar wonende te stadskanaal die mede voor mij notaris verscheen en verklaarde te hebben geboden als mondelinge lasthebber ten behoeve van de bovengenoemde mede-eigenaar Geert Smit gehuwd met Mejuffrouw Hillechien Klompsma verklaarden die lastgevening te erkennen en dat perceel zich in koop aan te nemen en tot hoofdelijk verbonden medeschuldenaar te stellen de Heer Hendrik Holtman scheepsbouwer wonende te stadskanaal die eveneens voor mij notaris verscheen en verklaarde zich als zoodanig te verbinden, en de percelen 2 en 3 tezamen gevoegd voor de hoogst geboden som van zestienhonderd gulden aan genoemde mede-eigenaar Heiko Smit gehuwd met mejuffrouw Alida Aasman die verklaarde die percelen in een koop aan te nemen voor zijn nader te noemen lastgever welke hij zich verbindt binnen drie dagen na heden te zullen noemen, bij gebreke daarvan hij geacht wordt voor zich zelf te hebben geboden en tot hoofdelijk verbonden medeschuldenaar te stellen de genoemde comparant Roelof Salomons die verklaarde zich als zoodanig te verbinden.

De comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte verleden te stadskanaal gemeente Onstwedde op de datum in het hoofd dezer akte vermeldt in tegenwoordigheid van Hendrik Smit uitveiler en Andries Harte Houwing notarisklerk beide wonende te Stadskanaal als getuigen. De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing ondertekend