RA0007 Process verbaal van voogdijbenoeming 15-7-1902

No 346 van het Rep.

Op heden den 15n Juli 1902 verschenen voor ons Mr. Joachimus Lunsingh Frima, Kantonrechter te Ommen, bijgestaan door onzen Griffier Mr. Paulus Wildervanck de Blécourt, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van Aaltje, Roelof, Gerrit, Hendrika, Albertus Gerhardus, Geertje Hendrika Kremer minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van Hendrik Kremer en Geertje Roelofs beiden te Stad Hardenberg overleden no1. 6 Aug. 1901 no.2  26 Juni 1902.

1o. Jan Hendrik Fokkert 46 jr. landbouwer

wonende te Stad Hardenberg aangehuwd achterneef.

2o. Derk Meijer 32 jr. landbouwer

wonende te Heemse  aangehuwd oom.

3o. Egbert Roelofs 52 jr. landbouwer

wonende te Baalder (A. El) oom

4o. Hendrik Jan Geuchies 34 jr.  landbouwer

wonende te Baalder (A. El) achterneef

de twee eerstgenoemde van vaderszijde, de twee laatstgenoemde van moederszijde, ten einde door ons te worden geraadpleegd over de benoeming van eenen voogd en van eenen toezienden voogd over bovengenoemde minderjarigen, en verklaarden van gevoelen te zijn, dat de aanstelling als zodanig van gezegden Hendrik Jan Kremer landbouwer te Stad Hardenberg tot (toeziend voogd …) voogd en Egbert Roelofs voornoemd tot toeziend voogd het meest met de belangen van de minderjarigen zoude strooken.

Ons met dit gevoelen vereenigde, hebben wij Kantonrechter, over voormelde minderjarigen benoemd tot voogd Hendrik Jan Kremer landbouwer te Stad Hardenberg en tot toeziend voogd Egbert Roelofs landbouwer te Baalder

voornoemd, die de hen opgedragen betrekking aannemende, daarop terstond in onze handen debij wet gevorderde en voorgeschreven eed hebben afgelegd.
Waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt op ongezegeld papier ingevolgde een certificaat van onvermogen afgegeven door den Burgemeester van Stad Hardenberg in dato den 12 Juni 1902, en door ons en den Griffier geteekend.

P. Wildervanck de Blécourt                            J.L. Frima

Gratis geregistreerd te Ommen den twee  en twintigsten Juli 1900 en twee deel 32 folio 90 recto

vak 6 een blad een renvooi

De ontvanger

Wiersema